KINH DOANH DỊCH VỤ MUA BÁN NỢ

Kinh doanh mua bán nợ đang là một ngành nghề lạ mà không lạ. Lạ vì nó mới được quy định chi tiết trong luật nhưng không lạ vì thực tế nó đã có từ rất lâu rồi. Và hôm nay, Luật Á Châu xin giới thiệu một số thông tin về ngành nghề này.

1. Những khái niệm cơ bản

– Mua bán nợ là việc bên bán nợ chuyển giao một phần hoặc toàn bộ quyền đòi nợ; các quyền khác liên quan đến khoản nợ cho bên mua nợ và bên mua nợ trả tiền cho bên bán nợ.

-Kinh doanh dịch vụ mua bán nợ là việc thực hiện liên tục một hoặc một số hoạt động liên quan đến việc mua bán nợ; nhằm mục đích sinh lợi; bao gồm: Mua nợ, bán nợ, môi giới mua bán nợ, tư vấn mua bán nợ và dịch vụ sàn giao dịch nợ.

Hoạt động mua bán nợ không phải là hoạt động kinh doanh; là hoạt động mua bán nợ không liên tục; không nhằm mục đích sinh lợi của tổ chức, cá nhân, bao gồm:

 • Hoạt động bán nợ đối với các khoản nợ của chính chủ nợ; không bao gồm các khoản nợ mà chủ nợ đã mua từ các chủ nợ khác;
 • Hoạt động mua nợ không nhằm mục đích bán lại cho tổ chức, cá nhân; bao gồm cả hoạt động mua nợ để chuyển nợ thành vốn góp, vốn cổ phần; cơ cấu lại thời hạn trả nợ; xử lý tài sản bảo đảm;
 • Các hoạt động mua bán nợ khác không liên tục, không nhằm mục đích sinh lợi.

 2. Điều kiện chung đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

 1. Doanh nghiệp phải có quy chế quản lý nội bộ về tổ chức; quy định nội bộ về hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ phù hợp với quy định của Nghị định này.

 2. Doanh nghiệp phải đáp ứng quy định về mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu tương ứng theo quy định

 • Điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới mua bán nợ; tư vấn mua bán nợ là 5 tỷ đồng
 • Điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh hoạt động mua bán nợ là 100 tỷ đồng
 • Điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ là 500 tỷ đồng
 • Trường hợp, doanh nghiệp thực hiện một số hoặc tất cả các hoạt động; thì mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu là mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu cao nhất trong số các hoạt động mà doanh nghiệp thực hiện.
 1. Người quản lý của doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • a) Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
 • b) Có trình độ học vấn từ đại học trở lên thuộc một trong các ngành: Kinh tế, quản trị kinh doanh, luật hoặc lĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm nhận;
 • c) Là người quản lý hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, pháp luật, định giá tài sản hoặc mua bán nợ;
 • d) Những người đã làm việc trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải đáp ứng thêm điều kiện: Không là người quản lý của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong 03 năm trước liền kề.

2.1. Điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới mua bán nợ, tư vấn mua bán nợ

 1. Các điều kiện quy định tại điều kiện chung
 2. Có mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu là 5 tỷ đồng.

2.2. Điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh hoạt động mua bán nợ

Các điều kiện quy định tại điều kiện chung.

Có mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu là 100 tỷ đồng.

Các khoản nợ được mua bán phải có đầy đủ các yếu tố sau đây:

a) Không có thỏa thuận bằng văn bản về việc không được mua, bán khoản nợ;

b) Không được sử dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự tại thời điểm mua bán nợ, trừ trường hợp có sự đồng ý bằng văn bản của bên nhận bảo đảm về việc bán nợ;

c) Bên mua nợ và bên nợ không phải là người có liên quan theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Việc mua bán nợ phải được lập thành hợp đồng bằng văn bản trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên liên quan, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia mua bán nợ, trong đó quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của bên mua nợ, bên bán nợ.

Doanh nghiệp hoạt động mua bán nợ không được nhận cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng để mua nợ của khách hàng vay tại chính tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó hoặc nhận bảo đảm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng để được cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng khác nhằm mục đích mua nợ của khách hàng vay tại chính tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bảo đảm.

Bên mua nợ, bên bán nợ, bên nợ và các bên liên quan khác phải tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật về quản lý ngoại hối trong trường hợp mua bán nợ hình thành quan hệ cho vay, vay nợ nước ngoài và sử dụng ngoại hối trong giao dịch mua bán nợ.

2.3. Điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ

Các điều kiện quy định tại điều kiện chung

Có mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu là 500 tỷ đồng.

Đã hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ ít nhất 01 năm và mức doanh thu hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ của năm liền kề trước năm thực hiện kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch tối thiểu là 500 tỷ đồng.

Có ít nhất 02 nhân viên có chứng chỉ kiểm toán viên hoặc ít nhất 02 nhân viên có thẻ thẩm định viên về giá theo quy định của pháp luật.

Có quy chế hoạt động của sàn giao dịch nợ, tối thiểu bao gồm:

a) Quy trình, thủ tục, trách nhiệm của các thành viên tham gia sàn giao dịch nợ và quyền hạn, nghĩa vụ của doanh nghiệp cung cấp sàn giao dịch nợ;

b) Điều kiện các khoản nợ dự kiến được niêm yết trên sàn giao dịch;

c) Tổ chức quản lý, giám sát giao dịch, trong đó có quy định về cung cấp, lưu trữ thông tin về các khoản nợ dự kiến được niêm yết trên sàn giao dịch;

d) Thời gian, phương thức xác lập và hủy bỏ giao dịch;

đ) Phương thức thanh toán và quy định bảo đảm thanh toán cho các bên;

e) Xử lý tranh chấp.

Có cơ sở, vật chất kỹ thuật, hệ thống công nghệ thông tin phù hợp để tiếp nhận, cập nhật, cung cấp thông tin về hoạt động mua bán nợ giữa các thành viên tham gia sàn giao dịch.

Phải thực hiện kiểm toán độc lập hằng năm theo quy định của pháp luật.\

 

Tin Liên Quan