Thẻ: Bảo hộ bí mật kinh doanh

BẢO HỘ BÍ MẬT KINH DOANH TRONG SỞ HỮU TRÍ TUỆ
BẢO HỘ BÍ MẬT KINH DOANH TRONG SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009): Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh Như vậy nếu những thông tin mà bạn dự định để được bảo hộ bí mật kinh doanh...
Đọc Thêm