Thẻ: bất cập về luật sở hữu trí tuệ

MỘT SỐ BẤT CẬP TRÊN THỰC TẾ CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ
MỘT SỐ BẤT CẬP TRÊN THỰC TẾ CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Trải qua 10 năm thi hành Luật SHTT cho thấy còn tồn tại một số vướng mắc, bất cập nhất định cần được sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Một số bất cập Thứ nhất, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 25 Luật SHTT, nếu sao chép một bản của tác phẩm đã công bố nhằm mục đích...
Đọc Thêm