Thẻ: các vấn đề cần lưu ý khi giải thể doanh nghiệp

CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP
CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

1.Căn cứ pháp lý: – Luật Doanh nghiệp 2014; – Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; – Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ kế hoạch đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 2.Khi tiến hành giải thể doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề sau: Thứ...
Đọc Thêm