Thẻ: cạnh tranh không lành mạnh

CÁC HÀNH VI CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH TRONG SỞ HỮU TRÍ TUỆ
CÁC HÀNH VI CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH TRONG SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Bảo hộ chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan SHTT là yêu cầu bức thiết đối với mọi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hiện nay. Ở đây chúng ta  xem xét vấn đề hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến sở hữu công nghiệp. Sở dĩ luật quy định vấn đề này trong luật cạnh tranh là để hỗ trợ cho...
Đọc Thêm