Thẻ: chính sách thuế với hàng hóa NK

CHÍNH SÁCH THUẾ VỚI HÀNG HOA NK ĐỂ TẠO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA DN CHẾ XUẤT

Trường hợp DN chế xuất nằm trong khu công nghiệp (địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn theo quy định tại điểm 55 phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP) thì hàng hóa NK để tạo tài sản cố định của DN được miễn thuế NK theo quy định tại Khoản 11 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK. Đó là...
Đọc Thêm