Thẻ: CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

BÀN VỀ THAY ĐỔI CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
BÀN VỀ THAY ĐỔI CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Trường hợp doanh nghiệp muốn thay đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên thì cần làm gì? Luật Á Châu sẽ bàn về vấn đề này trong bài viết. 1. Thủ tục thay đổi chủ tịch Hội đồng thành viên Trường hợp 1: Điều lệ doanh nghiệp của không có quy định khác thì việc thay đổi Chủ tịch HĐTV Doanh cần phải triệu tập...
Đọc Thêm