Thẻ: chứng nhận quyền sử dụng đất

ĐIỀU KIỆN CẤP SỔ ĐỎ CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG KHÔNG PHẢI NHÀ Ở ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP CHỦ SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG KHÔNG ĐỒNG THỜI LÀ NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT.
ĐIỀU KIỆN CẤP SỔ ĐỎ CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG KHÔNG PHẢI NHÀ Ở ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP CHỦ SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG KHÔNG ĐỒNG THỜI LÀ NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT.

     Pháp luật hiện nay quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Vậy đối với công trình xây dựng mà chủ sỡ hữu công trình không đồng thời là người sử dụng đất thì pháp luật  quy định điều kiện...
Đọc Thêm