Thẻ: chuyển giao công nghệ đối với công nghệ hạn chế chuyển giao

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐỐI VỚI CÔNG NGHỆ HẠN CHẾ CHUYỂN GIAO
THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐỐI VỚI CÔNG NGHỆ HẠN CHẾ CHUYỂN GIAO

Đối với công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao thì khi tiến hành chuyển giao bạn cần tiến hành xin cấp phép chuyển giao công nghệ. Khi đó, việc chuyển giao của bạn với hợp pháp theo quy định của chuyển giao công nghệ. 1. Thủ  tục tiến hành xin cấp giấy phép chuyển giao công nghệ – Tổ chức,...
Đọc Thêm