Thẻ: cổ đông công ty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÓ BẮT BUỘC LÀ CỔ ĐÔNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN HAY KHÔNG?
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÓ BẮT BUỘC LÀ CỔ ĐÔNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN HAY KHÔNG?

   Với những ưu điểm như khả năng huy động vốn lớn, được tự do chuyển nhượng cổ phần, được phép phát hành cổ phiếu, trái phiếu,…thì công ty cổ phần đang là lựa chọn của nhiều người khi bắt đầu thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành, việc xây dựng cơ cấu tổ chức công ty gặp nhiều...
Đọc Thêm