Thẻ: cổ phần phổ thông

CỔ PHẦN PHỔ THÔNG CỦA CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP BỊ HẠN CHẾ TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP?
CỔ PHẦN PHỔ THÔNG CỦA CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP BỊ HẠN CHẾ TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP?

   Trong công ty cổ phần, chuyển nhượng cổ phần là một trong những vấn đề được nhiều cổ đông quan tâm. Với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập, bên cạnh những ưu điểm thì Luật Doanh nghiệp 2014 cũng có những quy định về hạn chế trong quá trình chuyển nhượng. Để làm rõ vấn đề này, chuyên viên của...
Đọc Thêm