Thẻ: dạng hợp đồng sở hữu công nghiệp

HỢP ĐỒNG CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHỆP
HỢP ĐỒNG CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHỆP

Các dạng hợp đồng chuyển quyền sử dụng SHCN Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN có thể được phân chia theo tiêu chí khác nhau: Theo phạm vi của bên nhận, có hai dạng: Hợp đồng độc quyền: là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyển quyền sử dụng, bên được chuyển quyền được độc...
Đọc Thêm