Thẻ: dịch vụ kiểm định hiệu chuẩn thử nghiệm

ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN, THỬ NGHIỆM
ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN, THỬ NGHIỆM

Hiện nay, các hợp đồng dân sự về hàng hóa thường có thêm các hợp đồng dịch vụ về kiểm đinh, hiệu chuẩn, thử nghiệm. Hay bất kỳ điều gì về khoa học, chất lượng cần phải làm rõ đều cần đến kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm. Vậy tổ chức cung cấp dịch vụ đó cần đáp ứng những điều kiện gì....
Đọc Thêm