Thẻ: doanh nghiệp giải thể được miễn quyết toán thuế

Doanh nghiệp giải thể được miễn quyết toán thuế
Doanh nghiệp giải thể được miễn quyết toán thuế

  Từ ngày 15-11-2014 tới khi Thông tư 151/2014/TT-BTC có hiệu lực thi hành, có 3 trường hợp giải thể, chấm dứt hoạt động cơ quan Thuế không phải thực hiện kiểm tra quyết toán thuế. TRƯỜNG HỢP 1: là doanh nghiệp, tổ chức thuộc diện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ phần trăm (%) trên doanh thu bán hàng...
Đọc Thêm