Thẻ: thay đổi danh sách cổ đông

Thay đổi danh sách cổ đông góp vốn đối với công ty cổ phần
Thay đổi danh sách cổ đông góp vốn đối với công ty cổ phần

Thay đổi danh sách cổ đông góp vốn đối với công ty cổ phần Cơ sở pháp lý: Luật doanh nghiệp năm 2014 Quy định về chuyển nhượng cổ phần Theo quy định của luật doanh nghiệp năm 2014, cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần cụ thể quy định tại Điều 126 Luật doanh nghiệp năm 2014  như sau: “Điều...
Đọc Thêm