Thẻ: Trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp

Trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp nhà nước
Trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp nhà nước

        1. Doanh nghiệp nhà nước bị xem xét giải thể trong các trường hợp sau đây: Hết thời hạn hoạt động ghi trong quyết định thành lập mà công ty không xin gia hạn. Doanh nghiệpkinh doanh thua lỗ 03 năm liên tiếp và có số lỗ luỹ kế bằng ¾ vốn nhà nước tại công ty trở lên, nhưng chưa lâm vào tình trạng phá sản. Doanh...
Đọc Thêm