Thẻ: xử lí hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

XỬ LÝ HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ BẰNG BIỆN PHÁP HÀNH CHÍNH
XỬ LÝ HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ BẰNG BIỆN PHÁP HÀNH CHÍNH

Luật Sở hữ trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2009 quy định chi tiết về áp dụng biện pháp hành chính xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ như sau: Hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị xử phạt hành chính Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sau đây bị xử phạt hành chính: – Thực hiện hành...
Đọc Thêm