BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN VỀ VIỆC GIẢI THỂ

Doanh nghiệp bạn muốn giải thể nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Thủ tục thực hiện như thế nào?

Để doanh nghiệp bạn được tiến hành giải thể phải thông qua cuộc họp hội đồng thành viên/ hội đồng quản trị. Sau đây, Luật Á Châu sẽ cung cấp đến quý bạn đọc mẫu biên bản họp hội đồng thành viên. Mời quý bạn đọc cùng tham khảo.

CÔNG TY ………………………………….

…………………………………..  

 

Số: …………/BB-HĐTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

      

BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

( V/v: Giải thể Công ty)

———

 

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

– Hôm nay, vào hồi …. giờ ….. ngày …/…./….., tại trụ sở Công ty( Số nhà… phố( thôn )……….., phường( xã)……….. thành phố( huyện )……. ,tỉnh…., chúng tôi toàn thể thành viên công ty sở hữu 100% vốn điều lệ tham dự cuộc họp, gồm:

+ Ông( bà ): ……………: Chủ tịch HĐTV – Chủ toạ;

+ Ông( bà ): …………….: thành viên – Thư ký;

+ Ông( bà):……………….: Thành viên;

Đã tiến hành họp Hội đồng thành viên để Quyết định giải thể Công ty, sau khi nghe Đại diện theo pháp luật của Công ty báo cáo tình hình của công ty hiện nay, các thành viên đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

  1. Giải thể công ty:

+ ….(Lý do giải thể)………………………….

+ Quyết định ngừng hoạt động của công ty để làm thủ tục giải thể doanh nghiệp từ ngày …./…/….

+ Thời hạn thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của công ty (nếu có) được ấn định từ ngày……/……./…….. đến hết ngày……/……./……. và được công bố trên báo ………….. 03 số liên tiếp theo quy định của Điều lệ công ty

Các thành viên Công ty cam kết sẽ chịu trách nhiệm giải quyết tất cả các tồn tại của công ty (kể cả sau khi đã được cơ quan ĐKKD thông báo xoá tên Doanh nghiệp nếu có tổ chức hoặc cá nhân nào khiếu nại).

  1. Tổ chức thực hiện giải thể công ty:

Các thành viên Hội đồng thành viên công ty trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản, giải quyết các công việc giải thể của công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và các quy định tại điều lệ công ty, trong đó thực hiện một số nội dung chủ yếu sau:

+ Thông báo bằng văn bản cho các chủ nợ, tổ chức có liên quan về việc giải thể doanh nghiệp, thanh toán các khoản nợ, thanh lý hợp đồng;

+ Kiểm kê, xác định giá trị tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của doanh nghiệp;

+ Mời các tổ chức, chuyên gia Việt Nam hoặc nước ngoài tiến hành kiểm toán, giám định máy móc, thiết bị, nhà xưởng, xác định giá trị còn lại của doanh nghiệp hoặc của Hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu thấy cần thiết);

+ Xác định các nghĩa vụ tài chính đã thực hiện đối với Nhà nước;

+ Xác định các khoản còn phải thu, phải trả;

+ Lập phương án thanh lý để Hội đồng thành viên chuẩn y;

+ Thực hiện phương án thanh lý đã được chuẩn y;

+ Thực hiện thanh toán các nghĩa vụ theo thứ tự ưu tiên do Nhà nước quy định;

+ Thanh toán giá trị tài sản còn lại cho các thành viên theo tỷ lệ vốn góp;

+ Tổng hợp hồ sơ, tài liệu, chứng từ giải thể và lập báo cáo kết quả thực hiện giải thể doanh nghiệp để báo cáo các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo pháp luật quy định.

  1. Giao cho người Đại diện theo pháp luật của Công ty:

Căn cứ pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty và Nghị quyết cuộc họp này ban hành Quyết định giải thể Công ty, chỉ đạo các thành viên Hội đồng thành viên và các bộ phân có liên quan của công ty thực hiện các trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp theo đúng quy định tại điều 202 Luật doanh nghiệp 2014 và nội dung tại Quyết định này.

Biên bản lập xong hồi …. giờ, ngày…./…/….. các thành viên đã tự đọc, nhất trí thông qua các nội dung trên và ký tên dưới đây. Cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung và chữ ký của các thành viên trong biên bản nay; nếu sai sẽ tự chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

 

Các thành viên công ty

( Ký và ghi rõ họ tên )

 

Thư ký

( ký và ghi rõ họ tên)

—————-

 

 

 

 

Chủ toạ

( ký tên, đóng dấu và ghi dõ họ tên)

—————

 

 

 

 

 

 

Các thành viên khác của công ty

( Ký và ghi rõ họ tên )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin Liên Quan