CÁCH TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Luật Á Châu với bề dày kinh nghiệp trong việc tư vấn thuế sẽ giúp bạn đọc quan tâm cách tính thuế thu nhập cá nhân theo pháp luật hiện hành.

1. Công thức tính thuế

Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x thuế suất

Thu nhập (TN) tính thuế = TN chịu thuế – các khoản giảm trừ

Cách tính thuế thu nhập cá nhân

ACHAULAW

2. Thu nhập chiu thuế

– Thu nhập của cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống không thu nhập chịu thuế.

– Q uy định thu nhập “trúng thưởng trong các hình thức cá cược, casino” sửa thành “trúng thưởng trong các hình thức cá cược”.

3. Thu nhập được miễn thuế

Bổ sung thêm các khoản thu nhập sau được miễn thuế:

Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các hang tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.
Thu nhập của cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu và cá nhân làm việc trên tàu hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiêp phục vụ hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân

ACHAULAW

4. Thuế đối với cá nhân kinh doanh

Cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất kinh doanh như sau:

Phân phối, cung cấp hàng hóa: 0,5 %
Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 2 %
Sản xuất vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 1,5 %
Hoạt động kinh doanh khác: 1 %

5. Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vốn

Sửa đổi quy định “Trường hợp không xác định được giá mua và chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng chứng khoán thid thu nhập chịu thuê được xác định là giá bán chứng khoán thành đối tượng chuyển nhượng chứng khoán, thu nhập chịu thuế được xác định là giá chuyển nhượng từng lần.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân

ACHAULAW

Bài viết liên quan:

Hoàn thuế thu nhập cá nhân

Điều kiện giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Kê khai thuế cho doanh nghiệp mới thành lập

Giảm trừ gia cảnh trong thuế thu nhập cá nhân

Tin Liên Quan