Dịch vụ luật á châu

LUẬT DOANH NGHIỆP

Luật doanh nghiệp là văn bản luật chứa đựng có hệ thống các quy phạm pháp luật quy định về những điều kiện, trình tự thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân.

LUẬT DÂN SỰ

Luật dân sự là ngành luật trong hệ thống pháp luật, là tổng hợp những quy phạm điều chỉnh các quan hệ tài sản và một số quan hệ nhân thân trong giao lưu dân sự trên cơ sở bình đẳng, tự định đoạt và tự chịu trách nhiệm của các chủ thể tham gia các quan hệ dân sự.

LUẬT ĐẦU TƯ

Quy định của pháp luật về hoạt động đầu tư ở nước ta hiện nay. Đầu tư là việc nhà đầu tư bỏ vốn, tài sản theo các hình thức và cách thức do pháp luật quy định để thực hiện hoạt động nhằm mục đích lợi nhuận hoặc lợi ích kinh tế, xã hội khác.

LUẬT ĐẤT ĐAI

Luật đất đai là Luật quy định về chế độ sở hữu, chế độ quản lí, chế độ sử dụng, về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất đai.

LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam được ban hành vào năm 2005 và được sửa đổi bổ sung năm 2009. Sự ra đời của luật sở hữu trí tuệ được đánh giá là một bước tiến quan trọng trong quá trình lập pháp của Việt Nam

HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Luật hôn nhân và gia đình là ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm tổng hợp các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình

KẾ TOÁN THUẾ

Kế toán thuế là kế toán phụ trách về các vấn đề về khai báo thuế trong doanh nghiệp. Kế toán thuế là nghĩa vụ của các doanh nghiệp đối với nhà nước.

TƯ VẤN LUẬT SƯ

Luật sư tư vấn là người cung cấp các thông tin pháp luật, các ý kiến đánh giá và giải pháp cụ thể cho một vấn đề mà khách hàng đưa ra.


TƯ VẤN MARKETING & BÁN HÀNG

Dịch vụ tư vấn Marketing & Bán hàng chuyên nghiệp. Khởi đầu cho mọi doanh nghiệp thành công.