ĐỐI TƯỢNG HOÀN THẾ G TGT THEO LUẬT HIỆN HÀNH

Đối tượng hoàn thuế GTGT theo luật hiện hành
ACHAULAW

Thứ nhất: cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế

Thứ hai:là cơ sở kinh doanh mới thành lập

Từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh
Đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
Hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động

Đối tượng hoàn thuế GTGT theo luật hiện hành
ACHAULAW

Thứ ba: hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư mới.

Thứ tư: là cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu

Thứ năm: cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi:
Chuyển đổi sở hữu

Chuyển đổi doanh nghiệp,
Sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế GTGT nộp thừa hoặc số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết.

Thứ sáu: hoàn thuế giá trị gia tăng đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại hoặc viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo.

Đối tượng hoàn thuế GTGT theo luật hiện hành

ACHAULAW

 Thứ bảy: đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định của pháp luật về ưu đãi miễn trừ ngoại giao mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam để sử dụng được hoàn số thuế GTGT đã trả ghi trên hoá đơn GTGT hoặc trên chứng từ thanh toán ghi giá thanh toán đã có thuế GTGT.

Thứ tám: là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp được hoàn thuế đối với hàng hoá mua tại Việt Nam mang theo người khi xuất cảnh.

Thứ chín: cơ sở kinh doanh có quyết định xử lý hoàn thuế của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng theo điều ước quốc tế mà CHXHCN Việt Nam là thành viên.

Bài viết liên quan:

Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Trình tư kê khai thuế GTGT với dự án đầu tư

Đối  tượng miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân

Tin Liên Quan