HOÀN THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Trong một số trường hợp người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đã

nộp. Vậy những trường hợp nào người nộp thuế được hoàn số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp? Luật

Á Châu xin chia sẻ với bạn các trường hợp được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp.

 

1. Hàng tạm nhập, tái xuất khẩu bao gồm:

– Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng còn lưu kho, lưu bãi tại cửa khẩu và

đang chịu sự giám sát của cơ quan hải quan, được tái xuất ra nước ngoài

– Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt để giao, bán hàng cho nước ngoài thông qua

các đại lý tại Việt Nam; hàng hóa nhập khẩu đến bán cho các phương tiện của các hãng nước

ngoài trên các tuyến đường quốc tế qua cảng Việt Nam và các phương tiện của Việt Nam trên các

tuyến đường quốc tế theo quy định của Chính phủ

– Hàng tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu theo phương thức kinh doanh hàng tạm nhập tái xuất khi

tái xuất được hoàn lại số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp tương ứng với số hàng tái xuất khẩu.

– Hàng nhập khẩu đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng tái xuất khẩu ra nước ngoài được hoàn lại

số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp đối với số hàng xuất trả lại nước ngoài.

– Hàng tạm nhập khẩu để dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm hoặc để phục vụ công việc

khác trong thời hạn nhất định đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, khi tái xuất khẩu được hoàn thuế.

Hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt

2. Hàng hóa là nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu được hoàn lại số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp tương ứng với số nguyên liệu dùng để sản xuất hàng hóa thực tế xuất khẩu.

3. Cơ sở sản xuất, kinh doanh quyết toán thuế:

Khi sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản chuyển đổi hình thức sở hữu  giao bán, khoán, cho thuê

doanh nghiệp nhà nước có số thuế tiêu thụ đặc biệt nộp thừa, cơ sở có quyền đề nghị cơ quan

thuế hoàn lại số thuế tiêu thụ đặc biệt nộp thừa.

 

4. Hoàn thuế TTĐB trong các trường hợp:

  • Hoàn thuế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
  • Hoàn thuế theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
  • Hoàn thuế trong trường hợp có số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp lớn hơn số tiền thuế tiêu thụ

đặc biệt phải nộp theo quy định.

Tin Liên Quan