HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN LÀM CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN LÀM CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN

Cơ sở pháp lý: Bộ luật dân sự 2015

Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định”.

Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản thực chất là hợp đồng mua bán quyền tài sản có tính chất đặc thù theo đó bên chuyển nhượng chuyển giao tài sản và quyền sở hữu đối với tài sản của mình sang bên nhận chuyển nhượng để nhận từ bên kia một khoản tiền nhất định. Điều đặc biệt trong hợp đồng chuyển nhượng bất động sản đó là đối tượng chuyển nhượng là quyền sử dụng đất. Chính vì vậy mà việc chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng BĐS là một công việc tương đối phức tạp mất thời gian, đỏi hỏi sự thận trọng và tinh tế trong quá trình thực hiện.

Nội dung của hợp đồng ủy quyền phải thể hiện được rõ các nội dung sau:

  1. Bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền
  2. Xét trường hợp chuyển nhượng
  3. Phạm vi ủy quyền
  4. Thời hạn ủy quyền
  5. Giá trị của hợp đồng
  6. Cam kết của 2 bên ủy quyền và nhận ủy quyền
  7. Việc đơn phương chấm dứt hợp đồng
  8. Điều khoản bảo mật
  9. Cam kết khác

Như vậy, một bản hợp đồng ủy quyền chuyển nhượng sử dụng đất sẽ bao gồm các nội dụng như trên.

Tin Liên Quan