KÊ KHAI THUẾ GTGT THEO PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế
Chậm nhất vào ngày 20 của tháng sau tháng phát sinh (đối với trường hợp khai thuế GTGT theo tháng); chậm nhất vào ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế (đối với trường hợp khai thuế GTGT theo quý).

Bước 2. Cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận:
+Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.
+Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.
+ Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ khai thuế do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.

2.Cách thức thực hiện:

+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế;
+ Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính;
+Hoặc gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

ACHAULAW

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

3.1.Thành phần hồ sơ :

+Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính;
+ Bảng kê số thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 01-5/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.
+ Bảng phân bổ thuế GTGT  theo mẫu số 01-6/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.
+ Bảng phân bổ số thuế GTGT  theo Mẫu số 01-7/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính.

3.2.Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4.Thời hạn giải quyết:

Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Người nộp thuế tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế theo quy định của pháp luật về thuế GTGT.

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế, chi cục thuế
– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.
– Lệ phí (nếu có): Không
– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo Mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính.

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): trường hợp người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

ACHAULAW

Bài viết liên quan:

Nội dung kê khai thuế GTGT theo luật đinh

Nội dung kê khai thuế GTGT

Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Tin Liên Quan