THÀNH LẬP CÔNG TY CON THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

Bạn muốn thành lập công ty con theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, hãy cùng công ty Luật Á

Châu tìm hiểu chi tiết các điều cần biết đầy đủ ngay dưới đây.

 

Dịch vụ đăng ký thành lập công ty

Luật Doanh Nghiệp 2014 quy định gì về việc thành lập công ty con:

Theo quy định tại Điều 189 Luật Doanh nghiệp 2014 thì một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các

trường hợp sau:

– Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;

– Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

của công ty đó;

– Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.

-Quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với thành lập công ty con.

Điều 190 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định.

– Tùy thuộc vào loại hình pháp lý của công ty con, công ty mẹ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên, chủ sở

hữu hoặc cổ đông trong quan hệ với công ty

con theo quy định tương ứng của Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan;

– Hợp đồng, giao dịch và quan hệ khác giữa công ty mẹ và công ty con đều phải được thiết lập và thực hiện độc lập, bình đẳng theo

điều kiện áp dụng đối với các chủ thể độc lập.

– Trường hợp công ty mẹ can thiệp ngoài thẩm quyền của chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ đông và buộc công ty con phải thực hiện hoạt

động kinh doanh trái với thông lệ kinh

doanh bình thường hoặc thực hiện hoạt động không sinh lợi mà không đền bù hợp lý trong năm tài chính có liên quan, gây thiệt hại cho công ty con thì công ty mẹ phải chịu trách

nhiệm về thiệt hại đó;

– Người quản lý của công ty mẹ chịu trách nhiệm về việc can thiệp buộc công ty con thực hiện hoạt động kinh doanh quy định tại khoản

3 Điều này phải liên đới cùng công ty mẹ

chịu trách nhiệm về các thiệt hại đó;

– Trường hợp công ty mẹ không đền bù cho công ty con theo quy định tại khoản 3 Điều này thì chủ nợ hoặc thành viên, cổ đông có sở

hữu ít nhất 1% vốn điều lệ của công ty con

có quyền nhân danh chính mình hoặc nhân danh công ty con đòi công ty mẹ đền bù thiệt hại cho công ty con;

– Trường hợp hoạt động kinh doanh như quy định tại khoản 3 Điều này do công ty con thực hiện đem lại lợi ích cho công ty con khác của

cùng một công ty mẹ thì công ty con

được hưởng lợi đó phải liên đới cùng công ty mẹ hoàn trả khoản lợi được hưởng đó cho công ty con bị thiệt hại.

 

Thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

Hồ sơ thành lập công ty con

+Giấy đề nghị đăng ký Thành lập công ty con.

+Quyết định Thành lập công ty con của công ty mẹ;

+Biên bản Thành lập công ty con của công ty mẹ;

+Thông báo thành lập công ty con của công ty mẹ;

+Dự thảo Điều lệ công ty.

+Danh sách thành viên, bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của mỗi thành viên.

Dịch vụ thành lập công ty con tại Luật Á Châu

Khách hàng làm thủ tục thành lập công ty con – thành lập doanh nghiệp tại Luật Á Châu sẽ được hưởng một số dịch vụ ưu đãi miễn

phí của công ty như:

Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động đăng ký Thành lập công ty con như:

+Tư vấn Mô hình và Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp;

+Tư vấn Phương thức hoạt động và cách điều hành công ty;

+Tư vấn pháp lý về Mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;

+Tư vấn Quyền và nghĩa vụ của từng thành viên/cổ đông công ty;

+Tư vấn Tỷ lệ và phương thức góp vốn;

+Tư vấn Phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;

+Tư vấn Các nội dung khác có liên quan.

 

Thành lập công ty con theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014
Luật Á Châu sẽ đại diện hoàn tất các Thủ tục Thành lập công ty con cho khách hàng, cụ thể:

 

+Sau khi thực hiện ký hợp đồng dịch vụ, Luật Á Châu sẽ tiến hành soạn hồ sơ đăng kýthành lập công ty con cho khách hàng;

+Đại diện khách hàng tới Sở kế hoạch và Đầu tư để nộp Hồ sơ đăng ký thành lập công ty con cho khách hàng;

+Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở KH-ĐT, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;

+Đại diện nhận kết quả là Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh tại sở KH-ĐT cho khách hàng;

+Tiến hành thủ tục khắc con dấu cho Doanh nghiệp;

+Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế và Mã số Hải quan cho Doanh nghiệp.

 

Tin Liên Quan