THANH TOÁN CỔ PHẦN ĐÃ ĐĂNG KÝ MUA KHI ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

   Chào luật sư! Tôi đăng ký mua một số cổ phần nhưng không đủ khả năng thanh toán thì việc này sẽ được xử lý như thế nào?

   Chào bạn, chúng tôi đã tiếp nhận câu hỏi của bạn. Đối với thắc mắc của bạn, Luật Á Châu xin được tư vấn như sau:

   Cổ phần là hình thức sở hữu nguồn vốn góp vào của các cổ đông trong công ty cổ phần.

   Theo Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014 có thể hiểu rằng:

   – Công ty cổ phần là công ty trong đó vốn do các thành viên góp vào được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.

   – Người sở hữu cổ phần của công ty được gọi là cổ đông. Số lượng cổ đông tối thiểu là 03 người.

   – Cổ đông có thể là cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn mình góp vào.

   Việc thanh toán cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký doanh nghiệp được quy định rõ tại Điều 112 Luật Doanh nghiệp 2014:

   1. Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc thanh toán đủ và đúng hạn các cổ phần các cổ đông đã đăng ký mua.

   2. Trong thời hạn từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến ngày cuối cùng phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua quy định tại khoản 1 Điều này, số phiếu biểu quyết của các cổ đông được tính theo số cổ phần phổ thông đã được đăng ký mua, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

   3. Nếu sau thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này có cổ đông chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua, thì thực hiện theo quy định sau đây:

   a) Cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông của công ty và không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần đó cho người khác;

   b) Cổ đông chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua sẽ có quyền biểu quyết, nhận lợi tức và các quyền khác tương ứng với số cổ phần đã thanh toán; không được chuyển nhượng quyền mua số cổ phần chưa thanh toán cho người khác;

   c) Số cổ phần chưa thanh toán được coi là cổ phần chưa bán và Hội đồng quản trị được quyền bán;

   d) Công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ và thay đổi cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định tại khoản 1 Điều này.

   4. Cổ đông chưa thanh toán hoặc chưa thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này. Thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới về các thiệt hại phát sinh do không thực hiện hoặc không thực hiện đúng quy định tại khoản 1 và điểm d khoản 3 Điều này.

   Thời hạn tối đa mà các cổ đông phải thanh toán đầy đủ số cổ phần đã đăng ký mua là 90 ngày kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp nếu điều lệ công ty không có quy định khác.

   Sau 90 ngày, cổ đông chưa thanh toán cổ phần đã đăng ký mua thì không còn là cổ đông của công ty (không sở hữu cổ phần). Do đó không có quyền chuyển nhượng cổ phần.

   Cổ đông chưa thanh toán đầy đủ số cổ phần đã đăng ký mua thì chỉ sở hữu số cổ phần tương đương với phần mà mình đã thanh toán. Không được chuyển nhượng số cổ phần mình chưa sở hữu.

   Số cổ phần chưa bán được có thể được chào bán lại. Công ty đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng số cổ phần đã được thanh toán trong thời hạn 30 ngày kế tiếp.

   Người chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty tương ứng với  số vốn mình đã đăng ký góp vào trong thời gian 90 ngày kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp.

   Do đó, nếu bạn chưa thanh toán được số phần đã đăng ký mua thì đương nhiên không còn là cổ đông của công ty. Nếu đã thanh toán được một phần thì chỉ sở hữu số cổ phần đã thanh toán được. Bạn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ phát sinh trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp dựa trên số vốn mình đã đăng ký mua.

   Trên đây là một số nội dung trao đổi của chúng tôi. Nếu quý khách có nội dung cần trao đổi, xin vui lòng liên hệ lại theo địa chỉ email: achaulaw@gmail.com hoặc số điện thoại 0947.318.318 hoặc 0963.81.84.86. Chúng tôi rất mong được hợp tác và hỗ trợ quý khách.

   Trân trọng!

————-o0o—————

Công ty TNHH Luật Á Châu

VPGD: 262 Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

SĐT: 0947.318.318 – 0963.81.84.86

Webside: achaulaw.com.vn

Email: achaulaw@gmail.com

Bạn hãy gọi chúng tôi bất kể khi nào bạn cần!

 

 

 

Tin Liên Quan