THỦ TỤC CÔNG BỐ HỢP QUY SẢN PHẨM PHÂN BÓN VÔ CƠ

  1. Căn cứ pháp lý:

– Căn cứ Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón;

– Căn cứ Thông tư số: 29/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ Công thương Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón.

Trước khi đưa phân bón vô cơ lưu thông trên thị trường, tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu phải thực hiện hợp quy sản phẩm phân bón vô cơ.

ACHAULAW
1900 6250
  1. Trình tự thực hiện:

Tổ chức/Công dân:  gửi một (01) bộ hồ sơ về Sở Công Thương.
+ Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của Tổ chức/Công dân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu Tổ chức/Công dân bổ sung hồ sơ.
+ Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, tiếp nhận bản công bố hợp quy sản phẩm phân bón vô cơ theo mẫu quy định tại phụ lục II, Thông tư số 48/2011/TT-BCT. Trường hợp từ chối cấp Giấy tiếp nhận, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3. Cách thức thực hiện:

– Qua bưu điện.
– Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính  Sở Công Thương Hà Nội số 331 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội

ACHAULAW
1900 6250

4. Thành phần hồ sơ:

– Giấy đề nghị tiếp nhận bản công bố hợp quy sản phẩm phân bón vô cơ (theo mẫu).
–  Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Thông tư số 48/2011/TT-BCT.
–  Bản sao Chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của phân bón vô cơ với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp.
– Bản mô tả chung về sản phẩm phân bón vô cơ gồm đặc điểm, tính năng, công dụng.
– Các tiêu chuẩn liên quan trực tiếp đến phân bón (Tiêu chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn cơ sở hoặc áp dụng Tiêu chuẩn nước ngoài) hoặc các quy định kỹ thuật khác.

– Số lượng hồ sơ: 1 bộ

BÀI VIẾT THAM KHẢO:

Xin cấp giấy phép con

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất trong ngành công nghiệp

 

 

 

 

 

Tin Liên Quan