THỦ TỤC XIN CẤP HÓA ĐƠN LẺ

Thủ tục xin cấp hóa đơn lẻ
1.Đối tượng được đề nghị cấp hóa đơn lẻ

– Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án);

– Hộ, cá nhân kinh doanh. (Điều 11 khoản 1, TT 39/2014/TT-BTC và thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi bổ sung TT 39) có tài sản hoặc cung cấp một loại hình gì đó cần hóa đơn lẻ để cung cấp cho các doanh nghiệp dùng để làm chi phí hợp lệ.

– Doanh nghiệp sau khi đã giải thể, phá sản, đã quyết toán thuế, đã đóng mã số thuế, phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn để giao cho người mua

2.Nơi cấp hóa đơn lẻ ở đâu?

– Với tổ chức: nơi tổ chức đăng ký MST, nơi đóng trụ sở, hoặc nơi ghi trong quyết định thành lập

– Với hộ và cá nhân không kinh doanh: nơi cấp MST, nơi đăng ký hộ khẩu…

– Trường hợp tổ chức, hộ và cá nhân không kinh doanh có bất động sản cho thuê thì cơ quan thuế quản lý địa bàn có bất động sản thực hiện cấp hóa đơn lẻ

3.Loại hóa đơn:

Hóa đơn bán hàng

Thủ tục xin cấp hóa đơn lẻ

ACHAULAW

4.Hồ sơ xin cấp hóa đơn lẻ:

– Đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ (mẫu tại Điểm 3.4 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC, 01 bản chính);

– CMND photo (01 bản) và bản chính để đối chiếu;

– Hợp đồng mua bán, cung cấp dịch vụ hoặc giấy mua bán hàng hóa (02 bản trong đó có ít nhất 01 bản chính);

– Tờ khai thuế GTGT, TNCN (02 bản);

– Tờ hoặc tờ khai thuế TNDN (đối với tổ chức 03 bản);

– Biên lai nộp thuế (02 bản photo)

Thủ tục xin cấp hóa đơn lẻ

ACHAULAW

Lưu ý: cá nhân khác thay mặt người nộp thuế thực hiện ký hồ sơ kê khai thuế, nộp thuế, nhận hóa đơn lẻ thì phải có văn bản ủy quyền theo Bộ luật dân sự (điều 6, khoản 2, TT156/2013/TT-BTC)
Bài viết tham khảo:

Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử mới nhất

Hóa đơn điện tử có mã xác thực

Hóa đơn điện tử chuyển đổi

Cách thức tra cứu, in và lưu trữ hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử có mấy liên?

Tin Liên Quan