TRƯỜNG HỢP THU HỒI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Những trường nào người nước ngoài sẽ bị thu hồi giấy phép lao động ? để tránh  những rủi ro không mong muốn

và giúp người nước ngoài xin cấp lại giấy phép lao động kịp thời khi bị thu hồi. Dưới đây, chúng tôi sẽ thông tin đến

khách hàng một số trường hợp giấy phép lao động bị thu hồi của người nước ngoài như sau.

1. Căn cứ pháp lý

Trường hợp thu hồi giấy phép lao động người nước ngoài

 

Bộ luật lao động năm 2012. Nghị định 05/2015/NĐ-CP Hướng dẫn một số nội dung của Bộ luật lao động 2012 Nghị

định 11/2016/NĐ-CP Quy định Bộ luật lao động về một số nội dung về người lao động nước ngoài làm tại Việt Nam

Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH

2. Trường hợp thu hồi giấy phép lao động của người nước ngoài

Nội dung trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động là giả mạo; Giấy

phép lao động hết thời hạn Người lao động nước ngoài hoặc người sử dụng lao động không thực hiện đúng theo

nội dung giấy phép lao động đã được cấp; Chấm dứt hợp đồng lao động; Nội dung của hợp đồng lao động không

đúng với nội dung của giấy phép lao động đã được cấp; Hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài

chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, dạy nghề, y tế hết thời hạn hoặc chấm

dứt;

Trường hợp thu hồi giấy phép lao động người nước ngoài

Văn bản của phía nước ngoài thông báo thôi cử người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Người sử dụng

lao động chấm dứt hoạt động; Người lao động nước ngoài bị phạt tù giam, chết hoặc mất tích theo tuyên bố của

Tòa án; Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đề nghị bằng văn bản về việc thu hồi giấy phép lao động do người lao

động nước ngoài vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Trình tự thu hồi giấy phép lao động

a) Đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này thì người sử dụng lao động thu hồi giấy phép lao động của

người lao động nước ngoài để nộp lại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó; b) Đối

với trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này thì Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép

lao động ra quyết định thu hồi và thông báo cho người sử dụng lao động để thu hồi giấy phép lao động của người

lao động nước ngoài và nộp lại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; c) Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có

văn bản xác nhận đã thu hồi giấy phép lao động gửi người sử dụng lao động.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết thủ tục thu hồi giấy phép lao động.

Tin Liên Quan