BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ KINH DOANH

Theo LĐT, đầu tư kinh doanh là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện

hoạt động kinh doanh thông qua việc thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp

vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức

hợp đồng hoặc thực hiện dự án đầu tư. Như vậy, LĐT đã làm rõ hơn quy định

trước đây của LĐT 2005 và nhấn mạnh hoạt động đầu tư phải được gắn chặt

trong quá trình kinh doanh nhằm mục đích sinh lời của nhà đầu tư.

Trên cơ sở thể chế hóa Hiến pháp 2013, LĐT đã quy định những chính sách

của nhà nước đối với đầu tư kinh doanh nhằm bảo đảm, khuyến khích việc

đầu tư kinh doanh của các cá nhân, tổ chức, cụ thể:

Bảo đảm hoạt động đầu tư kinh doanh

1. Nhà nước không bắt buộc nhà đầu tư phải thực hiện những yêu cầu sau đây:

a) Ưu tiên mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ trong nước hoặc phải mua, sử

dụng hàng hóa, dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ trong nước;

 

b) Xuất khẩu hàng hóa hoặc dịch vụ đạt một tỷ lệ nhất định; hạn chế số

lượng, giá trị, loại hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu hoặc sản xuất, cung ứng

trong nước;

c) Nhập khẩu hàng hóa với số lượng và giá trị tương ứng với số lượng và giá

trị hàng hóa xuất khẩu hoặc phải tự cân đối ngoại tệ từ nguồn xuất khẩu để

đáp ứng nhu cầu nhập khẩu;

d) Đạt được tỷ lệ nội địa hóa đối với hàng hóa sản xuất trong nước;

đ) Đạt được một mức độ hoặc giá trị nhất định trong hoạt động nghiên cứu và

phát triển ở trong nước;

e) Cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại một địa điểm cụ thể ở trong nước hoặc

nước ngoài;

g) Đặt trụ sở chính tại địa điểm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm

quyền.

2. Căn cứ định hướng phát triển kinh tế – xã hội, chính sách quản lý ngoại hối

và khả năng cân đối ngoại tệ trong từng thời kỳ, Thủ tướng Chính phủ quyết

định việc bảo đảm đáp ứng nhu cầu ngoại tệ đối với dự án đầu tư thuộc thẩm

quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và

những dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng quan trọng khác.

Bảo đảm hoạt động đầu tư kinh doanh

Tin Liên Quan