Bố cáo giải thể doanh nghiệp

Bố cáo giải thể doanh nghiệp là gì?

Bố cáo hiểu đơn giản là bản báo cáo để mọi người cùng biết và nắm bắt thông tin

Bố cáo giải thể doanh nghiệp là thủ tục,hình thức mà doanh nghiệp đó công bố chấm dứt sự tồn tại, hoạt động của mình.

Có bắt buộc phải đăng bố cáo giải thể doanh nghiệp?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, doanh nghiệp phải đăng bố cáo lên Cổng thông tin doanh nghiệp bao gồm các trường hợp sau:

i) Ngay sau khi thành lập doanh nghiệp mới;

ii) Ngay sau khi doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

iii) Ngay sau khi doanh nghiệp quyết định giải thể doanh nghiệp;

iv) Ngay sau khi doanh nghiệp thông báo phát hành cổ phần phổ thông cho cổ đông phổ thông theo tỷ lệ cổ phần hiện có.

Như vậy giải thể doanh nghiệp là một trong bốn trường hợp bắt buộc doanh nghiệp phải đăng bố cáo.

Các phương thức đăng bố cáo giải thể doanh nghiệp?

Khi doanh nghiệp giải thể thì phải công bố thông tin trên một trong ba kênh thông tin để công bố nội dung giải thể

  • Trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh
  • Trực tiếp tại Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh
  • Thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Mẫu báo cáo giải thể doanh nghiệp gồm những thông tin nào?

Mẫu báo cáo giải thể doanh nghiệp cần đảm bảo đầy đủ những thông tin sau:

  • Tên công ty
  • Địa chỉ
  • Mã số doanh nghiệp
  • Vốn điều lệ
  • Đại diện theo pháp luật
  • Ngành nghề kinh doanh

Như vậy doanh nghiệp có thể đăng công bố giải thể doanh nghiệp bằng việc thực hiện trên cổng thông tin điện tử quốc gia.

Tin Liên Quan