ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN TOÀN ĐỐI VỚI THỰC PHẨM XUẤT KHẨU

1. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm xuất khẩu

Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm xuất khẩu

– Đáp ứng các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của Việt Nam.

– Phù hợp với quy định về an toàn thực phẩm của nước nhập khẩu theo hợp đồng hoặc điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế thừa nhận

lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp với quốc gia, vùng lãnh thổ có liên quan.

– Chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu

– Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do, chứng nhận y tế, chứng nhận nguồn gốc, xuất

xứ hoặc giấy chứng nhận khác có liên quan đối với thực phẩm x-uất khẩu trong trường hợp có yêu cầu của nước nhập khẩu.

Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công thương quy định hồ sơ, thủ tục cấp các loại

giấy chứng nhận quy định thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

2. Hồ sơ cấp giấy chứng nhận xuất khẩu đối với sản phẩm thực phẩm xuất khẩu

– Đơn đề nghị cấp CE (Giấy chứng nhận xuất khẩu)theo mẫu quy định tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư này.

– Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (Bản sao có chứng thực).

3. Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất khẩu

Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm xuất khẩuĐiều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm xuất khẩu

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm nộp hồ sơ đến Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế (nộp trực tiếp hoặc nộp hồ

sơ theo đường bưu điện).

– Ngay khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp CE, bộ phận tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra hồ sơ, vào Sổ tiếp nhận và cấp Phiếu tiếp nhận hồ

sơ cho tổ chức, cá nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư này.

– Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định này phải

cấp CH theo mẫu quy định tại Phụ lục số 06, Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư này hoặc theo mẫu yêu cầu của nước nhập

khẩu. Trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do không cấp.

-CE có hiệu lực 02 (hai) năm, kể từ ngày cấp và không quá thời hạn hiệu lực của Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Xác nhận

công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Tin Liên Quan