HÌNH THỨ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

1. Các hình thức đầu tư ra nước ngoài

Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo các hình thức sau đây:

– Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư;

– Thực hiện hợp đồng BCC ở nước ngoài;

– Mua lại một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quản lý và thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại nước ngoài;

– Mua, bán chứng khoán, giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài;

– Các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.

Hình thức đầu tư nước ngoài

2. Phương thức đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Đầu tư gián tiếp ra nước ngoài là hoạt động đầu tư ra nước ngoài dưới hình thức mua, bán chứng khoán, các giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài.

Hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh tế được thực hiện theo các phương thức sau:

– Tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài:

Tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài là việc tổ chức được phép tự doanh thực hiện mua, bán chứng khoán và giấy tờ có giá khác ở nước ngoài hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài cho chính mình.

Đối tượng được phép tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài bao gồm Các tổ chức được phép tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài sau đây:

+ Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ.

+ Quỹ đầu tư chứng khoán thông qua công ty quản lý quỹ (sau đây gọi là quỹ đầu tư chứng khoán), công ty đầu tư chứng khoán.

+ Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm.

+ Ngân hàng thương mại.

+ Công ty tài chính tổng hợp.

+ Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

Đầu tư nước ngoài

– Ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài:

Ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài là việc tổ chức kinh tế (sau đây gọi là tổ chức ủy thác) giao vốn bằng ngoại tệ cho tổ chức được phép nhận ủy thác đầu tư ở trong nước (sau đây gọi là tổ chức nhận ủy thác) thực hiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài thông qua hợp đồng ủy thác đầu tư.

3. Hình thức đầu tư gián tiếp ở nước ngoài

Tổ chức tự doanh, tổ chức nhận ủy thác được đầu tư gián tiếp ở nước ngoài theo các hình thức sau:

– Trực tiếp mua, bán chứng khoán, các giấy tờ có giá khác ở nước ngoài.

– Đầu tư thông qua việc mua, bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ở nước ngoài, ủy thác đầu tư cho các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài.

BÀI VIẾT THAM KHẢO:

Chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài

Ngành nghề kinh doanh cần giấy phép con

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

Nguyên tắc ưu tiên trong đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

Nguyên tắc ưu tiên đối với đăng ký bảo hộ giống cây trồng

Tin Liên Quan