HÌNH THỨC VÀ ĐIỀU KIỆN GÓP VỐN

Hình thức và điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài.

Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế là một trong 4 hình thức đầu tư được quy định theo Luật Đầu tư  2014. Đây là hình thức đầu tư gián tiếp trong các hình thức đầu tư. Khi thực hiện hình thức đầu tư này; nhà đầu tư phải chú ý các hình thức góp vốn; mua cổ phần cụ thể như sau.

1. Hình thức góp vốn:

Nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn vào tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây:

– Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần.

– Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh.

– Góp vốn vào tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp nêu trên.

Hình thức và điều kiện góp vốn

2. Hình thức mua cổ phần, phần vốn góp

Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần; phần vốn góp của tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây:

– Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông.

– Mua phần vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn.

– Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh.

– Mua phần vốn góp của thành viên tổ chức kinh tế khác.

3. Điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư được thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật. Trước khi thành lập tổ chức kinh tế; nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư; thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Theo quy định tại Điều 37 Luật Đầu tư 2014 và phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ quy định tại khoản 3 Điều 22 Luật Đầu tư; cụ thể: Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu vốn điều lệ không hạn chế trong tổ chức kinh tế; trừ các trường hợp sau đây:

+ Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết; công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Hình thức và điều kiện góp vốn
+ Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước.

+ Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không thuộc quy định tại điểm a và điểm b. Khoản này thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

– Hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

BÀI VIẾT THAM KHẢO:

đăng kí đầu tư

Dự án đầu tư công

Quy định về hình thức và đối tượng ưu đãi  đầu tư

Kí quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư

Nguyên tắc ưu tiên trong đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên đăng ký bảo hộ SHTT được hiểu như thế nào

Tin Liên Quan