Mẫu giải thể doanh nghiệp

Hàng năm ở Việt Nam có rất nhiều Doanh nghiệp tiến hành giải thể doanh nghiệp do nhiều lí do khác nhau. Sau đây, Luật Á Châu xin giới thiệu với quý bạn đọc mẫu giải thể doanh nghiệp mới nhất.

TÊN DOANH NGHIỆP

 

Số: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

……, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO

Về việc giải thể doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………………………………………………………………………….

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp như sau:

Trường hợp doanh nghiệp gửi Quyết định giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định tại Khoản 3 Điều 202 Luật Doanh nghiệp thì ghi:

Quyết định giải thể số: …………….. ngày ……….. /……… /…………………..

Lý do giải thể: ……………………………………………………………………………

Kính đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể, đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ của doanh nghiệp (nếu có) trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 204 Luật Doanh nghiệp thì ghi:

Doanh nghiệp đã thanh toán hết các khoản nợ theo quy định tại Khoản 2 Điều 201 Luật Doanh nghiệp. Kính đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Các giấy tờ gửi kèm:

– ………………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP(Ký, ghi họ tên)[1]

 

 

[1] Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này.

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp 

Để tiến hành giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp đó phải hoàn tất đầy đủ các hồ sơ, giấy tờ theo quy định của pháp luật, bao gồm:

  • Thông báo giải thể Doanh nghiệp( theo mẫu Phụ lục II-24 của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT).
  • Quyết định giải thể hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố giải thể doanh nghiệp.
  • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội.
  • Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết.
  • Giấy xác nhận của Cơ quan Thuế về việc hoàn tất thủ tục khóa mã số thuế.
  • Thông báo về việc thực hiện Quyết định giải thể.
  • Giấy xác nhận của cơ quan Công an về việc đã hủy con dấu.
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp.

Bài viết có tham khảo Dịch vụ giải thể doanh nghiệp tại Hà Nội

 

 

 

 

 

 

Tin Liên Quan