ỦY QUYỀN TRONG GIAO DỊCH VỚI CƠ QUAN THUẾ

ỦY QUYỀN TRONG GIAO DỊCH VỚI CƠ QUAN THUẾ
ACHAULAW

1. Ủy quyền trong giao dịch với cơ quan thuế

– Người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế có thể ủy quyền cho cấp dưới ký thừa ủy quyền các văn bản, hồ sơ giao dịch với cơ quan thuế.

– Người nộp thuế là cá nhân có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác  được thay mặt mình thực hiện giao dịch với cơ quan thuế thì phải có văn bản ủy quyền quy định.

– Văn bản ủy quyền phải quy định cụ thể thời hạn, phạm vi ủy quyền. Văn bản ủy quyền phải gửi cơ quan thuế cùng văn bản, hồ sơ giao dịch lần đầu trong khoảng thời gian ủy quyền.

ỦY QUYỀN TRONG GIAO DỊCH VỚI CƠ QUAN THUẾ

ACHAULAW

2.  Người nộp thuế ký hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế với tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế (sau đây gọi chung là đại lý thuế)

Thì người đại diện theo pháp luật của đại lý thuế ký tên, đóng dấu vào phần đại diện hợp pháp của người nộp thuế trên văn bản, hồ sơ giao dịch với cơ quan thuế.

Trên tờ khai thuế phải ghi đầy đủ họ tên và số chứng chỉ hành nghề của nhân viên đại lý thuế.

Chậm nhất 05 (năm) ngày trước khi thực hiện lần đầu các công việc thủ tục về thuế nêu trong hợp đồng, người nộp thuế phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế biết về việc sử dụng dịch vụ làm thủ tục về thuế và gửi kèm theo bản chụp hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế có xác nhận của người nộp thuế.

ỦY QUYỀN TRONG GIAO DỊCH VỚI CƠ QUAN THUẾ

ACHAULAW

Bài viết tham khảo:
Cách tính thuế thu nhập cá nhân

Nguyên tắc khi lập hóa đơn GTGT mới nhất

Thủ tục xin cấp hóa đơn lẻ

Tin Liên Quan