NGUYÊN TẮC KHI LẬP HÓA ĐƠN GTGT MỚI NHẤT

Căn cứ pháp lý

Thông tư 39/2014/TT-BTC

Thông tư 26/2015/TT-BTC

1.Nguyên tắc lập hóa đơn giá trị gia tăng

1.1. Nội dung trên hóa đơn phải:

-Đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh

-Không được tẩy xóa, sửa chữa

-Phải dùng cùng màu mực, loại mực không phải, không sử dụng mực đỏ

-Chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có)

– Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo.

Lưu ý: Bán hàng hóa, dịch vụ có tổng thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn.

1.2. Hóa đơn được lập một lần thành nhiều liên. Nội dung lập trên hóa đơn phải được thống nhất trên các liên hóa đơn có cùng một số

Lưu ý: Nội dung giữa các liên trên hóa đơn sai lệch thì có thể bị truy cứu về tộ sử dụng hóa đơn bất  hợp pháp.

1.3. Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn.

– Lập hóa đơn không theo thứ tự phạt từ 4-8 triệu đồng.

2. Cách lập một  số tiêu thức  cụ thể trên hóa đơn

2.1. Tiêu thức Ngày, tháng, năm trên hóa đơn

-Ngày, tháng, năm đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

-Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ

– Ngày lập hóa đơn đối với hoạt động cung cấp điện sinh hoạt, nước sinh hoạt, dịch vụ viễn  thông,dịch vụ truyền  hình thực hiện chậm nhất không  quá 07 ngày kế tiếp kể từ ngày  ghi số điện, nước tiệu thụ trên đồng hồ hoặc ngày kết thúc ký quy ước đối với dịch vụ viễn thông, truyền hình.

-Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng,  lắp đặt hoàn thành.

nguyen-tac-lap-hoa-don-GTGT

2.2. Tiêu thức Số thứ tự, tên hàng hóa, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng,  đơn giá, thành tiền

-Ghi theo thứ tự tên hàng hóa, dịch vụ bán ra; gạch chéo phần bỏ trống (nếu có)

– Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo.

2.3. Tiêu thức Người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phái trên bên trái của tờ hóa đơn.

Trên đây là quy định về Nguyên tắc lập hóa đơn GTGT. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 1900 6250

Tin Liên Quan