CHÀO BÁN CỔ PHẦN

   Trong quá trình hoạt động, công ty cổ phần có thể huy động thêm vốn điều lệ của mình bằng cách chào bán cổ phần. Việc chào bán cổ phần được pháp luật quy định rõ. Sau đây, Luật Á Châu xin cùng các bạn tìm hiểu về vấn đề này.

   Theo Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014, có thể hiểu rằng:

   – Công ty cổ phần là công ty trong đó vốn do các thành viên góp vào được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.

   – Người sở hữu cổ phần của công ty được gọi là cổ đông. Số lượng cổ đông tối thiểu là 03.

   – Cổ đông có thể là cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn mình góp vào.

chào bán cổ phần
chào bán cổ phần

   Theo Điều 122 Luật Doanh Nghiệp 2014:

   1. Chào bán cổ phần là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán các cổ phần đó trong quá trình hoạt động để tăng vốn điều lệ.

   2. Chào bán cổ phần có thể thực hiện theo một trong các hình thức sau đây:

a) Chào bán cho các cổ đông hiện hữu;

b) Chào bán ra công chúng;

c) Chào bán cổ phần riêng lẻ.

   3. Chào bán cổ phần ra công chúng, chào bán cổ phần của công ty cổ phần niêm yết và đại chúng thực hiện theo các quy định của pháp luật về chứng khoán.

   4. Công ty thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành đợt bán cổ phần.

   Cổ phần do công ty phát hành lần đầu là để tạo vốn điều lệ. Để huy động vốn điều lệ thì công ty có thể thực hiện chào bán cổ phần.

   Công ty có thể thực hiện việc chào bán cổ phần qua các hình thức: chào bán cho các cổ đông hiện hữu, chào bán ra công chúng, chào bán cổ phần riêng lẻ.

   Việc chào bán cổ phần có thể làm cho công ty có thêm cổ đông hoặc không.

chào bán cổ phần
chào bán cổ phần

   Theo Điều 125 Luật Doanh Nghiệp 2014:

   Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phương thức và giá bán cổ phần. Giá bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất, trừ những trường hợp sau đây:

   1. Cổ phần chào bán lần đầu tiên cho những người không phải là cổ đông sáng lập;

   2. Cổ phần chào bán cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ ở công ty;

   3. Cổ phần chào bán cho người môi giới hoặc người bảo lãnh. Trường hợp này, số chiết khấu hoặc tỷ lệ chiết khấu cụ thể phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác;

   4. Trường hợp khác và mức chiết khấu trong các trường hợp đó do Điều lệ công ty quy định.

   Thời gian, địa điểm, giá bán cổ phần được quyết định bởi Hội đồng quản trị trừ một số trường hợp chào bán lần đầu cho người không phải cổ đông sáng lập, chào bán cho cổ đông hiện hữu…

   Trên đây là một số nội dung trao đổi của chúng tôi. Nếu quý khách có nội dung cần trao đổi, xin vui lòng liên hệ lại theo địa chỉ email: achaulaw@gmail.com hoặc số điện thoại 0947.318.318 hoặc 0963.81.84.86. Chúng tôi rất mong được hợp tác và hỗ trợ quý khách.

   Trân trọng!

————-o0o—————

Công ty TNHH Luật Á Châu

VPGD: 262 Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

SĐT: 0947.318.318 – 0963.81.84.86

Webside: achaulaw.com.vn

Email: achaulaw@gmail.com

Bạn hãy gọi chúng tôi bất kể khi nào bạn cần!

Tin Liên Quan