ĐĂNG KÍ THÀNH LẬP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN TỪ VIỆC CHIA DOANH NGHIỆP

1. Trình tự thực hiện:

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên từ việc chia doanh nghiệp

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên từ việc chia doanh nghiệp

– Hội đồng thành viên của công ty bị chia thông qua nghị quyết chia công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Nghị quyết chia công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ. Và thông báo cho người lao động biết.

– Các thành viên của công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
– Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN. Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán. Hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia. Hoặc thỏa thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động. Để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này.

2. Cách thức thực hiện:

Doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền trực tiếp nộp hồ sơ. Tại Bộ phận một cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hoặc nộp hồ sơ đăng ký  doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. (Https://dangkykinhdoanh.gov.vn).
 Thành phần hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên từ việc chia doanh nghiệp gồm:

– Nghị quyết chia công ty;
– Bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên về việc chia công ty;
– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị chia;
– Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên cho công ty mới.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan thực hiện: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

 

Tin Liên Quan