GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM TỔNG ĐẠI LÝ KINH DOANH XĂNG DẦU

I. Điều kiện đối với tổng đại lý kinh doanh xăng dầu:

Thương nhân có đủ các điều kiện quy định tại Điều 16 Nghị định 83/2014/ND-CP được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là tổng đại lý):

 • Đăng ký doanh nghiệp:

– Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật; trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.

– Doanh nghiệp tiến hành thủ tục thành lập công ty có giấy phép kinh doanh; mã số thuế doanh nghiệp và đăng ký ngành nghề kinh doanh xăng dầu theo quy định về hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam

giay xac nhan du dieu kien lam tong dai ly kinh doanh xang dau

 • Thiết bị, cơ sở vật chất:

– Có kho, bể xăng dầu dung tích tối thiểu hai nghìn mét khối (2.000 m3); thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu; hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) năm trở lên.

– Có phương tiện vận tải xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu; hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) năm trở lên.

– Có hệ thống phân phối xăng dầu; bao gồm tối thiểu năm (05) cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu; tối thiểu mười (10) cửa hàng thuộc các đại lý bán lẻ xăng dầu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định.

 • Hệ thống phân phối xăng dầu:

-Hệ thống phân phối của tổng đại lý phải nằm trong hệ thống phân phối của một thương nhân đầu mối; chịu sự kiểm soát của thương nhân đó.

 • Năng lực nhân sự:

-Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo; huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo; huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy; chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

II. Thẩm quyền cấp phép:

Khoản 1 và Khoản 2 Điều 17 Nghị định 83/2014/ND-CP phân cấp thẩm quyền cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu như sau:

 • Bộ Công Thương:

Bộ Công Thương có thẩm quyền cấp mới, cấp bổ sung, sửa đổi; cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu cho thương nhân có đủ các điều kiện trên. Và có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn hai (02) tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.

 • Sở Công Thương:

Sở Công Thương có thẩm quyền cấp mới, cấp bổ sung, sửa đổi và cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu cho thương nhân có trụ sở chính trên địa bàn, có đủ các điều kiện trên và có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn một (01) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

III. Thành phần hồ sơ:

Thành phần hồ sơ đề nghị cấpGiấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu được quy định tại Khoản 3 Điều 17 Nghị định 83/2014/ND-CP như sau:

 •  Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu theo mẫu số 07 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này;
 •  Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản sao giấy tờ chứng minh đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý; nhân viên trực tiếp kinh doanh theo quy định;
 • Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu theo quy định; kèm theo các tài liệu chứng minh
 • Danh sách hệ thống phân phối xăng dầu của thương nhân theo quy định;kèm theo các tài liệu chứng minh
 • Bản gốc văn bản xác nhận của thương nhân cung cấp xăng dầu cho tổng đại lý có thời hạn tối thiểu một (01) năm; trong đó ghi rõ chủng loại xăng dầu.

IV. Thủ tục thực hiện

Điều 17 Nghị định 83/2014/ ND-CP và Điều 6 Thông tư 38/2014/TT-BCT quy định về thủ tục thực hiện việc yêu cầu cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu bao gồm:

Bước 1: Thương nhân gửi 01 bộ hồ sơ về cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Bộ Công Thương/Sở công thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

Bước 2: Cơ quan tiếp nhận xem xét, thẩm định hồ sơ

Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định hồ sơ.

Trường hợp kết quả kiểm tra thực tế không phù hợp với hồ sơ đề nghị của thương nhân, Bộ Công Thương/Sở Công Thương thông báo bằng văn bản từ chối và nêu rõ lý do từ chối cấp Giấy phép cho thương nhân.

Bước 3: Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

Sau khi xem xét, thẩm định mà thực tế phù hợp với hồ sơ đề nghị của thương nhân, Bộ công thương/Sở công thương cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu.

Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu có thời hạn hiệu lực là năm (05) năm kể từ ngày cấp mới.

 

Tin Liên Quan