SỔ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp được pháp luật quy định chặt chẽ về hình thức cũng như cách thức hoạt động. Trong công ty cổ phần, phải ghi chép lại thông tin về tất cả cổ đông trong sổ đăng ký cổ đông để làm căn cứ xác định cổ đông của công ty. Sau đây, Luật Á Châu sẽ cùng các bạn tìm hiểu về hình thức cũng như nội dung của sổ đăng ký cổ đông.

  • Căn cứ pháp lý: Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015

   Theo Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014, có thể hiểu rằng:

   Công ty cổ phần là công ty trong đó vốn do các thành viên góp vào được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.

   Người sở hữu cổ phần của công ty được gọi là cổ đông. Số lượng cổ đông tối thiểu là 03.

   Cổ đông có thể là cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn mình góp vào.

Sổ đăng ký cổ đông
Sổ đăng ký cổ đông

   Điều 121 Luật Doanh Nghiệp 2014 về Sổ đăng ký cổ đông quy định:

    1. Công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai loại này.

    2. Sổ đăng ký cổ đông phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

   a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

   b) Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

   c) Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp;

   d) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;

   đ) Số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phần.

    3. Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán, cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu hoặc trích lục, sao chép nội dung sổ đăng ký cổ đông trong giờ làm việc của công ty hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán.

    4. Trường hợp cổ đông có thay đổi địa chỉ thường trú thì phải thông báo kịp thời với công ty để cập nhật vào sổ đăng ký cổ đông. Công ty không chịu trách nhiệm về việc không liên lạc được với cổ đông do không được thông báo thay đổi địa chỉ của cổ đông.

   Sổ đăng ký cổ đông phải được lập từ khi công ty nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Có thể là văn bản hoặc dữ liệu điện tử.

   Nội dung của sổ đăng ký cổ đông phải đảm bảo các thông tin chính về công ty, cổ đông cũng như giá trị cổ phần.

   Công ty không chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh do việc không liên lạc được với cổ đông trong trường hợp cổ đông thay đổi địa chỉ mà không thông báo để sửa chữa thông tin.

   Trên đây là một số nội dung trao đổi của chúng tôi. Nếu quý khách có nội dung cần trao đổi, xin vui lòng liên hệ lại theo địa chỉ email: achaulaw@gmail.com hoặc số điện thoại 0947.318.318 hoặc 0963.81.84.86. Chúng tôi rất mong được hợp tác và hỗ trợ quý khách.

   Trân trọng!

————-o0o—————

Công ty TNHH Luật Á Châu

VPGD: 262 Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

SĐT: 0947.318.318 – 0963.81.84.86

Webside: achaulaw.com.vn

Email: achaulaw@gmail.com

Bạn hãy gọi chúng tôi bất kể khi nào bạn cần!

 

 

Tin Liên Quan