THỦ TỤC CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG GIỐNG CÂY TRỒNG THEO QUYẾT ĐỊNH BẮT BUỘC

1.Căn cứ bắt buộc chuyển giao

Trong các trường hợp sau đây, quyền sử dụng giống cây trồng được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm mà không cần được sự đồng ý của chủ bằng bảo hộ hoặc người được chủ bằng bảo hộ chuyển giao quyền sử dụng độc quyền (sau đây gọi là người nắm độc quyền sử dụng giống cây trồng)

– Việc sử dụng giống cây trồng nhằm mục đích công cộng, phi thương mại; phục vụ nhu cầu quốc phòng an ninh; an ninh lương thực và dinh dưỡng cho nhân dân hoặc đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của xã hội

– Người có nhu cầu và năng lực sử dụng giống cây trồng không đạt được thỏa thuận với người nắm độc quyền sử dụng giống cây trồng về việc ký kết hợp đồng sử dụng giống cây trồng mặc dù trong một thời gian hợp lý đã cố gắng thương lượng với mức giá và các điều kiện thương mại thỏa đáng

– Người nắm độc quyền sử dụng giống cây trồng bị coi là thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh bị cấm theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.

ACHAULAW
1900 6250

2.Điều kiện bắt buộc chuyển giao

Quyền sử dụng giống cây trồng được chuyển giao theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải phù hợp với các điều kiện sau đây:

– Quyền sử dụng được chuyển giao không phải là quyền độc quyền

– Quyền sử dụng được chuyển giao chỉ được giới hạn trong phạm vi; và thời hạn đủ để đáp ứng mục đích chuyển giao; chủ yếu để cung cấp cho thị trường trong nước

– Người được chuyển giao quyền sử dụng không được chuyển nhượng quyền đó cho người khá;, trừ trường hợp chuyển nhượng cùng với cơ sở kinh doanh của mình; và không được chuyển giao quyền sử dụng thứ cấp cho người khác

– Người được chuyển giao quyền sử dụng phải đền bù thỏa đáng cho người nắm độc quyền sử dụng giống cây trồng tùy thuộc vào giá trị kinh tế của quyền sử dụng đó trong từng trường hợp cụ thể; phù hợp với khung giá đền bù do Chính phủ quy định

ACHAULAW
1900 6250

3.Thẩm quyền ra quyết định bắt buộc chuyển giao

-Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quyết định chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của mình trên cơ sở xem xét yêu cầu được chuyển giao quyền sử dụng

– Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành quyết định chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của mình trên cơ sở tham khảo ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng phải thông báo ngay cho người nắm độc quyền sử dụng giống cây trồng về quyết định đó.

Quyết định chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng; hoặc từ chối chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng có thể bị khiếu nại; bị khởi kiện theo quy định của pháp luật.

BÀI VIẾT THAM KHẢO:

Sở hữu trí tuệ

Xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Tin Liên Quan