THỦ TỤC THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ

Hợp tác xã đang là mô hình hoạt động rộng rãi tại Việt Nam trong thời gian vừa qua. Vì vậy có rất nhiều cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân chọn loại hình hợp tác xã để thành lập và hoạt động.

Hôm nay, với bài viết này Achaulaw sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu về loại hình hợp tác xã và các bước để thành lập lên một hợp tác xã.

thủ tục th ành lập hợp tác xã

Đầu tiên chúng ta phải hiểu được “ Hợp tác xã là gì” và luật áp dụng cho loại hình đó là luật nào

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu,  có tư các pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh…trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.

Căn cứ pháp lý

 • Luật số 23/2012/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 20/11/2012
 • Nghị định 193/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã
 • Nghị định số 107/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 193/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.
 • Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã 

Các bước thành lập hợp tác xã

Bước 1: Tìm sáng lập viên

 • Sáng lập viên HTX có thể là cá nhân, hộ gia đình hoặc pháp nhân
 • Hợp tác xã phải có ít nhất 7 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác trương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Thành viên, hợp tác xã thành viên có quyền bình đẳng, biểu quyết ngang nhau không phụ thuộc vốn góp trong việc quyết định tổ chức.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ thành lập

 • Chuẩn bị địa chỉ nơi đặt trụ sở chính của hợp tác xã
 • Lên báo cáo bằng văn bản về phương hướng sản xuất, kinh doanh và kế hoạch hoạt động của HTX
 • Xây dựng dự thảo điều lệ HTX: Sáng lập viên xây dựng Điều lệ hợp tác xã theo quy định tại Điều 21 Luật Hợp tác xã năm 2012.
 • Xác lập danh sách những người có nhu cầu tham gia HTX
 • Họp bàn cơ cấu tổ chức HTX, đề cử các chức danh Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát hoặc kiểm soát viên    
 • >>Hội đồng quản trị hợp tác xã: là cơ quan quản lý hợp tác xã do hội nghị thành lập hoặc đại hội thành viên bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo thể thức bỏ phiếu kín.

            >>  Hội đồng quản trị gồm chủ tịch và thành viên, số lượng thành viên hội đồng quản trị do điều lệ quy                         định nhưng tối thiểu là 03 người, tối đa là 15 người.

           >> Nhiệm kỳ của hội đồng quản trị do điều lệ quy định, nhưng tối thiểu là 02 năm, tối đa là 05 năm.

           >> Giám đốc: là người điều hành hoạt động của hợp tác xã.

           >> Ban kiểm soát, kiểm soát viên: hoạt động độc lập, kiểm tra và giám sát hoạt động của hợp tác xã theo                      quy định của pháp luật và điều lệ.

           >>  Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên do đại hội thành viên bầu trực tiếp trong số thành viên theo thể thức                    bỏ phiếu kín. Số lượng thành viên ban kiểm soát do đại hội thành viên quyết định nhưng không quá 07                    người.

          >> Hợp tác xã có từ 30 thành viên trở lên phải bầu ban kiểm soát. Đối với hợp tác xã có dưới 30 thành                          viên việc thành lập ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên do điều lệ quy định.

         >> Trưởng ban kiểm soát do đại hội thành viên bầu trực tiếp trong số các thành viên ban kiểm soát; nhiệm                  kỳ của ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên theo nhiệm kỳ của hội đồng quản trị.

Bước 3: Tổ chức Hội nghị thành lập HTX

 • Hội nghị thành lập HTX do sáng lập viên tổ chức.

        >> Thành phần: sáng lập viên là cá nhân, người đại diện hợp pháp của sáng lập viên; người đại diện hợp                        pháp của hộ gia đình, pháp nhân và cá nhân khác có nguyện vọng gia nhập HTX.

          >> Khách mời: đại diện Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, huyện, đại diện sở, phòng, ban chức năng, 

Nội dung chính:

 •  Thông qua dự thảo Điều lệ (xây dựng theo Điều 21 Luật HTX năm 2012).
 • Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh (Phụ lục I-2 – Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT).
 •  Thông qua danh sách thành viên (Phụ lục I-3  – Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT).
 • Bầu cử hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, trưởng ban kiểm soát (Phụ lục I-4  – Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT).
 •  Thông qua nghị quyết hội nghị thành lập HTX.

Bước 4: Đăng ký HTX

Gửi tới cơ quan đăng ký HTX nơi HTX dự định đặt trụ sở chính 01 bộ hồ sơ đăng ký thành lập HTX, gồm:

 •   Giấy đề nghị đăng ký thành lập HTX theo mẫu quy định tại Phụ lục I-1;
 •    Điều lệ của HTX được xây dựng theo Điều 21 Luật HTX;
 •     Phương án sản xuất kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2;
 •    Danh sách thành viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3;
 •    Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-4;
 •     Nghị quyết của hội nghị thành lập về những nội dung quy định tại Khoản 3 Điều 20 Luật HTX đã được biểu quyết thông qua.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

HTX có tư cách pháp nhân, có quyền hoạt động theo nội dung trong giấy chứng nhận đăng ký HTX kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký HTX. Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký, HTX được khắc dấu và có quyền sử dụng con dấu của mình.

Trân đây là bài viết của Achaulaw, bạn cần tư vấn hoặc sử dụng dịch vụ thành lập HTX có thể liên hệ với chúng tôi

==============o0o===============

Hotline: 19004711

ĐT/zalo: 0967.932.555 – 0947.318.318

Email: achaulaw@gmail.com        Web: achaulaw.com.vn

Địa chỉ: 262 Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

 

Tin Liên Quan