BIÊN BẢN THANH LÝ TÀI SẢN VÀ CÁC KHOẢN NỢ

Trong thời đại hội nhập kinh tế như ngày nay, có không ít những doanh nghiệp vừa và nhỏ được thành lập, cũng có không ít doanh nghiệp buộc phải tiến hành giải thể vì những lý do khách quan hoặc chủ quan.

Khi tiến hành giải thể, doanh nghiệp cần chú ý đến biên bản thanh lý tài sản và các khoản nợ để việc tiến hành giải thể không bị gián đoạn.

Sau đây, Luật Á Châu xin được cung cấp mẫu biên bản thanh lý tài sản và các khoản nợ đến quý bạn đọc cùng tham khảo.

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH

ABCD

 

 

Số: ___ /BB- TLTS&Nợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————

 

Địa danh, ngày ___ tháng ___ năm ____

 

BIÊN BẢN THANH LÝ TÀI SẢN VÀ CÁC KHOẢN NỢ

 

 

Cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên Công ty…………………………………………. bắt vào hồi 8h30, tại trụ sở Công ty……………………………………………………………. , địa chỉ:…………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………….

I. Các thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên Công ty tham dự họp gồm có:

  1. Ông: Nguyễn Văn A – Chủ tịch Hội đồng quản trị/HĐTV Công ty- Chủ toạ
  2. Ông: Nguyễn Văn B – Giám đốc- Thành viên Hội đồng quản trị/HĐTV
  3. Ông: Nguyễn Văn C – Thành viên Hội đồng quản trị/HĐTV (kiêm thư ký)
  4. Bà: Nguyễn Thị C – Thành viên Hội đồng quản trị/HĐTV
  5. Bà Nguyễn Thị D – Thành viên Hội đồng quản trị/HĐTV

II. Nội dung:

1/ Theo trình tự và thủ tục giải thể Công ty, Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên Công ty họp để làm thủ tục Thanh lý tài sản, thanh toán các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty.

–  Thanh toán các khoản nợ lương, trợ cấp và xử lý tất cả các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động.

–  Thanh toán các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể công ty đã ký kết và theo quy định của pháp luật.

2/ Thanh toán các khoản nợ của Công ty:

– Nợ thuế: không

– Nợ phải trả, nợ phải thu: không

3/ Tiền mặt và thanh lý các tài sản của Công ty:

Tính đến ngày Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên công ty ra quyết định giải thể thì Công ty còn:

– Tiền mặt:……………………………………………………………………………………………………………………….

– Số tiền thu được sau khi thanh lý các tài sản của Công ty:…………………………………………………..

– Tổng số tiền còn lại sau khi Công ty hoàn thành nghĩa vụ thanh toán xong các khoản nợ lương, trợ cấp và xử lý tất cả các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động, thanh toán hết các khoản nợ (nợ thuế, nợ các tổ chức cá nhân khác) là: ………………….

Số tiền này được chia lại cho các cổ đông công ty theo tỷ lệ cổ phần góp tương ứng và các cổ đông cam kết đã nhận đủ lại phần vốn góp như sau:

– Ông: Nguyễn Văn A………………………………………………………………………………………..

– Ông: Nguyễn Văn B………………………………………………………………………………………..

– Ông: Nguyễn Văn C………………………………………………………………………………………..

– Bà: Nguyễn Thị C……………………………………………………………………………………………

– Bà: Nguyễn Thị D……………………………………………………………………………………………

4/ Việc thanh lý tài sản, các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty đã hoàn thành. Các thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên Công ty cam kết chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh khác sau khi Công ty đã giải thể.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h30, các cổ đông đã đọc Biên bản, thống nhất và ký xác nhận.

 

CHỮ KÝ CÁC CỔ ĐÔNG/THÀNH VIÊN

NGUYỄN VĂN A NGUYỄN VĂN B NGUYỄN VĂN C

 

 

 

 

NGUYỄN THỊ D

NGUYỄN THỊ C

 

 

Trên đây là tư vấn của Luật Á Châu. Mọi thắc mắc xin liên hệ theo địa chỉ sau để được tư vấn cụ thể:

CÔNG TY TNHH LUẬT Á CHÂU

Địa chỉ: Ngõ 2 đường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

VPGD: Số 262 Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Email: dkdn.luatachau@gmail.com

Sđt: 0968.565.479

Tin Liên Quan