CÁC BƯỚC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Giải thể Doanh nghiệp là một trong những thủ tục được quy định tại Luật doanh nghiệp 2014 về việc “ rút lui” của một Doanh nghiệp trên thị trường. Việc giải thể có thể xuất phát từ ý chí tự nguyện của Doanh nghiệp hoặc do Doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ với Cơ quan nhà nước cũng như với những người lao động. Giải thể Doanh nghiệp phải được tiến hành theo một trình tự nhất định và cụ thể như sau:

1.Đối với trường hợp giải thể theo ý chí tự nguyện:

Có nhiều lý do dẫn đến chủ Doanh nghiệp quyết định giải thể Doanh nghiệp mình. Có thể chủ Doanh nghiệp nhận thấy công việc kinh doanh không thuận tiện, không đúng mục đích kinh doanh ban đầu đề ra hoặc do sự bất đồng giữa các thành viên trong công ty… và nhiều yếu tố khác.

Trình tự tiến hành giải thể như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp cần tổ chức họp để thông qua quyết định giải thể. Quyết định giải thể gồm các nội dung như sau:

+ ) Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

+ ) Lý do giải thể;

+) Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;

+ ) Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

+ ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Bước 2: Thông báo công khai quyết định giải thể:

Quyết định giải thể phải được thông báo công khai tới những người có quyền và lợi ích liên quan. Đồng thời, Doanh nghiệp phải công báo quyết định giải thể của Doanh nghiệp mình trên Cổng thông tin Quốc gia.

Trường hợp Doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể về phương án giải quyết.

Thời gian: 7 ngày kể từ ngày được thông qua.

Bước 3: Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của Doanh nghiệp:

Thứ tự thanh toán các khoản nợ như sau:

+) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

+ ) Nợ thuế;

+ ) Các khoản nợ khác.

Sau khi thanh toán xong các khoản nợ và chi phí giải thể, phần còn lại sẽ chia cho chủ Doanh nghiệp tư nhân, hội đồng thành viên và cổ đông theo tỷ lệ vốn góp.

Bước 4: Nộp đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thời gian: 5 ngày kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ.

Bước 5: Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của Doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký Doanh nghiệp nếu không nhận phản đổi của các bên có quyền lợi liên quan.

Thời gian: 180 ngày kể từ ngày thông báo.

2.Đối với trường hợp giải thể bắt buộc:

Bước 1: Cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia đồng thời với việc ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của Tòa án đã có hiệu lực thi hành. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án.

Bước 2: Ra quyết định giải thể và gửi quyết định này đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp và công khai quyết định này.

Doanh nghiệp phải triệu tập họp để ra quyết định giải thể. Quyết định giải thể và bản sao quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong Doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của Doanh nghiệp. Đối với trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải đăng báo thì quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp.

Trường hợp Doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể về phương án giải quyết.

Thời gian: 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi giấy chứng nhận hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực.

 

Bước 3: Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của Doanh nghiệp:

Thứ tự thanh toán các khoản nợ như sau:

+) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

+ ) Nợ thuế;

+ ) Các khoản nợ khác.

Bước 4: Nộp đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thời gian: 5 ngày kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ.

Bước 5: Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của Doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký Doanh nghiệp nếu không nhận phản đổi của các bên có quyền lợi liên quan.

Thời gian: 180 ngày kể từ ngày thông báo.

Trên đây là tư vấn của Luật Á Châu về các bước giải thể Doanh nghiệp. Nếu muốn được tư vấn cụ thể hơn về quy trình giải thể các bạn có thể liên hệ theo địa chỉ sau:

Email: dkdn.luatachau@gmail.com

Sđt: 0968.565.479

Trân trọng!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin Liên Quan