CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Cơ sở pháp lý: Luật doanh nghiệp năm 2014

Theo quy định của pháp luật. Các chủ thể có thẩm quyền ra quyết định buộc doanh nghiệp tiến hành giải thể bao  gồm:

1. Cơ quan đăng ký kinh doanh

Theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 209. Luật doanh nghiệp năm 2014 như sau: “ Xử lý vi phạm các quy định về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Và yêu cầu doanh nghiệp làm thủ tục giải thể theo quy định của Luật này”. Như vậy, trong trường hợp phát hiện vi phạm quy định về đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp làm thủ tục giải thể.

2. Tòa án

Theo quy định về các trường hợp giải thể doanh nghiệp tại khoản 1 Điều 201. Trong đó có  theo quy định tại khoản 1 Điều 201 của Luật này quy định về: Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của tòa án.

Theo đó Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đồng thời với việc ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hoặc ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của tòa án đã có hiệu lực thi hành. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hoặc quyết định của Tòa án. Như vậy, Tòa án cũng là một cơ quan có thẩm quyền ra quyết định buộc doanh nghiệp tiến hành giải thể.

 

Tin Liên Quan