ĐÁNH GIÁ CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Bạn đang mong muốn mở doanh nghiệp?

Bạn lăn tăn loại hình doanh nghiệp nào là phù hợp?

Loại hình doanh nghiệp nào có lợi nhất cho mình?

Để giải đáp những thắc mắc trên, Luật Á Châu xin nêu ra một số ưu nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp như sau:

Loại hình doanh nghiệp : Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động

của doanh nghiệp

 

a. Ưu điểm

Chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ trực tiếp quản lý và điều hành, có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty.

Chủ doanh nghiệp có thể thuê ngưới khác quản lý, điều hành nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh

nghiệp mình.

Doanh nghiệp tư nhân ít chịu sự ràng buộc chặt chẽ về pháp luật như các loại hình doanh nghiệp khác.

b. Nhược điểm

Chủ sở hữu chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty mình. Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách

pháp nhân nên mức độ rủi ro của chủ công ty tư nhân cao. Hơn nữa, loại hình doanh nghiệp này bị hạn chế trong việc huy động vốn do

không được quyền phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Loại hình doanh nghiệp: Công ty hợp danh

Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:

Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung. Ngoài các thành viên hợp

danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;

Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

a. Ưu điểm

Bản chất của loại hình doanh nghiệp này là mô hình doanh nghiệp đối nhân, thành viên hợp danh trong công ty thường có mối quan hệ

quen biết và tin tưởng lẫn nhau, dễ dàng tạo được sự tin cậy của các bạn hàng, đối tác kinh doanh do là kết hợp được uy tín cá nhân và

chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn của các thành viên hợp danh công ty hợp danh.

Cơ cấu tổ chức của công ty gọn nhẹ, việc thành lập cũng khá đơn giản điều hành quản lý công ty không quá phức tạp do số lượng các

thành viên ít. Quyền quản lý công ty hợp danh chỉ thuộc về các thành viên hợp danh, thành viên góp vốn không có quyền quản lí công ty

b.Nhược điểm

Thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ bằng tài sản đã góp vào công ty, trong trường hợp tài sản của công ty

không đủ để thực hiện các nghĩa vụ trả nợ thì các thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm bằng chính tài sản riêng của mình nên đối

với các thành viên hợp danh của công ty có rủi ro hơn khi kinh doanh.

Về huy động vốn: Loại hình doanh nghiệp này không được phát hành các loại chứng khoán, do đó việc huy động vốn cũng hạn chế hơn.

 

Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn

a.Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu; chủ sở hữu công ty

chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

 

Ưu điểm

Ưu điểm lớn nhất của loại hình doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đó chính là có tư cách pháp nhân, chủ sở hữu

 

công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chỉ chịu trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty.

 

Chế độ chuyển nhượng vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được điều chỉnh chặt chẽ nên nhà đầu tư dễ dàng kiểm

 

soát được việc thay đổi các thành viên, hạn chế sự thâm nhập của người lạ vào công ty.

 

Nhược điểm

Việc huy động vốn bị hạn chế do không có quyền phát hành cổ phiếu, làm giảm đi khả năng phát triển của doanh nghiệp, nên khi huy

 

động thêm vốn góp thường phải thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

 

Với chế độ trách nhiệm hữu hạn nên uy tín của công ty trước đối tác, bạn hàng cũng phần nào bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, Công ty trách

 

nhiệm hữu hạn chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn là doanh nghiệp tư nhân hay công ty hợp danh

 

b. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Đây là loại hình doanh nghiệp, trong đó: Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50; thành viên chịu

 

trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, phần vốn góp

 

của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định cụ thể của pháp luật

 

Ưu điểm

Tương tự như loại hình doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thì thành viên chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ

 

và nghĩa vụ tài sản trong phạm vi số vốn góp nên ít gây rủi ro cho người góp vốn.

 

Các thành viên thông thường là người quen biết, tin cậy nhau, nên dễ dàng trong việc quản lý, điều hành công ty.

 

Chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ nên nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên, hạn chế sự

 

thâm nhập của người lạ vào công ty

 

Nhược điểm

Do chế độ trách nhiệm hữu hạn nên uy tín của công ty trước đối tác, bạn hàng cũng phần nào bị ảnh hưởng. Loại hình doanh nghiệp này

 

chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn rất nhiều so với doanh nghiệp tư nhân hay công ty hợp danh.

 

Vấn đề huy động vốn của cũng bị hạn chế do công ty không có quyền phát hành cổ phiếu và bị giới hạn đến 50 thành viên.

 

Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần

Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

 

Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh

 

nghiệp;

Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ một số trường hợp đặc biệt

a. Ưu điểm

– Công ty cổ phần có chế độ trách nhiệm hữu hạn nên mức độ rủi ro của cổ đông được giảm thiểu rõ rệt.

 

– Khả năng hoạt động của loại hình doanh nghiệp là Công ty Cổ phần rất rộng, trong hầu hết các lịch vực, ngành nghề.

 

– Cơ cấu vốn của Công ty cổ phần hết sức linh hoạt hoạt cũng như khả năng huy động vốn cao thông qua phát hành cổ phiếu – đây là

 

đặc điểm ưu việt, riêng có của công ty cổ phần tạo điều kiện nhiều người cùng góp vốn vào công ty;

 

– Việc chuyển nhượng vốn trong Công ty cổ phần là tương đối dễ dàng, nhà đầu tư có khả năng điều chuyển vốn đầu tư từ nơi này sang

 

nơi khác, từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác một dễ dàng và nhanh chóng thông qua hình thức chuyển nhượng, mua bán cổ phần;

 

b. Nhược điểm

– Vấn đề quản lý và điều hành Công ty cổ phần rất phức tạp do số lượng các cổ đông có thể rất lớn.

 

– Việc thành lập và quản lý của loại hình doanh nghiệp này bị ràng buộc chặt chẽ bởi các quy định của pháp luật, đặc biệt về chế độ tài

 

chính, kế toán.

 

– Khả năng bảo mật kinh doanh và tài chính bị hạn chế do công ty phải công khai và báo cáo với các cổ đông.

 

Căn cứ pháp lý: Luật doanh nghiệp 2014.

Tin Liên Quan