DỊCH VỤ TƯ VẤN GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

1. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp:

– Thông báo về giải thể doanh nghiệp;

– Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

– Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có) hoặc giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu;

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp.

– Thỏa thuận với cá nhân, tổ chức liên quan về xử lý số dư tài sản

– Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến giải thể doanh nghiệp.

2. Các bước thực hiện

Bước 1:

Hoàn thiện biên bản họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể công ty. Thông qua quyết định giải thể công ty. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua; doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ công bố quyết định giải thể và biên bản họp gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh; cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp; đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính.

Bước 2 :

Công ty nộp công văn xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế, xin xác nhận Ngân hàng là không có nợ Ngân hàng;  nếu mở tài khoản tại ngân hàng đó, gửi Tổng Cục Hải quan (nếu công ty thuộc ngành nghề xuất nhập khẩu).

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ; người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ

Bước 3:

Công ty cử đại điện làm việc tại cơ quan thuế nơi công ty hàng tháng kê khai thuế

Sau khi quyết toán thuế; Công ty sẽ nộp hồ sơ giải thể ở cơ quan quản lý thuế bao gồm các giấy tờ sau:

– Công văn xin giải thể công ty;

– Thông báo về việc giải thể công ty;

– Quyết định và Biên bản họp về việc giải thể; Giấy xác nhận không nợ thuế xuất nhập khẩu của Tổng Cục Hải quan đến thời điểm giải thể; Mã số thuế gốc;

– Báo cáo tài chính;

Bước 4:

Khi có kết quả khóa mã số thuế đăng báo giải thể (3 kỳ); Công ty tiến hành nộp hồ sơ giải thể tại  Sở Kế Hoạch & Đầu Tư nhận thông báo trả dấu tròn (10 ngày).

–  Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có).

–  Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc; kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

–  Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải thể; theo khoản 3 Điều này mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp; hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ công bố giải thể doanh nghiệp nộp đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua:

  1. Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp
  2. Thông báo về giải thể doanh nghiệp;
  3. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp;
  4. Phương án giải quyết nợ (nếu có)

Bước 5:

Trả dấu tại Cơ quan Công ty, sau đó nhận giấy thu hồi dấu nộp tại Sở kế hoạch đầu tư và sau 07 ngày, Sở kế hoạch đầu tư sẽ trả kết quả thu hồi Giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp.

Tin Liên Quan