Điều kiện giải thể doanh nghiệp

Điều kiện giải thể doanh nghiệp

1.Điều kiện trước khi giải thể

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 201 Luật doanh nghiệp năm 2014 thì một doanh nghiệp được giải thể khi thỏa mãn đầy đủ điều kiện sau đây:

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác

Theo đó, Doanh nghiệp phải tiến hành thanh toán hết các khoản nợ và thực hiên nghĩa vụ hợp đồng, chuyển giao nghĩa vụ thanh toán nợ và nghĩa vụ hợp đồng cho chủ thể khác theo thỏa thuận giữa các bên liên quan trước giải thể Doanh nghiệp.

Nếu doanh nghiệp không thanh toán hết nợ và nghĩa vụ tài sản khác thì khi nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ không tiếp nhận và trả hồ sơ.

Doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

2.Các trường hợp doanh nghiệp bị giải thể

Tại Khoản 1, Điều 201 Luật Doanh nghiệp năm 2014  quy định doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau:

Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là tư vấn của Công ty TNHH Luật Á Châu. Mọi thắc mắc xin quý khách liên hệ theo số điện thoại: 0968.565.479

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin Liên Quan