DOANH NGHIỆP CÓ ĐƯỢC HOÀN THUẾ KHI GIẢI THỂ

Trong giai đoạn hoạt động, doanh nghiệp phát sinh nhiều chi phí (văn phòng, điện nước, xăng xe…) có thuế giá trị gia tăng được kê khai khấu trừ. Khi doanh nghiệp không hoạt động nữa và có nhu cầu giải thể, doanh nghiệp hoàn toàn được hoàn thuế.

Một doanh nghiệp có thể giải thể bởi nhiều lý do khác nhau như: thua lỗ; hết thời hạn kinh doanh; không đủ nhân viên tối thiểu theo yêu cầu của pháp luật; chủ doanh nghiệp không có nhu cầu kinh doanh nữa…. Dù bởi lý do gì thì khi giải thể; doanh nghiệp vẫn nhận được sự bảo hộ của pháp luật và vẫn được hoàn thuế như thường.

1. Căn cứ pháp lý

Khoản 1 điều 14 thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn:

“1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa; dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ; kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.”

Điểm C khoản 12 điều 1 thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của BTC hướng dẫn:

“5. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết”.

2. Nội dung thực hiện

Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc chủ doanh nghiệp phải gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; cơ quan đăng ký kinh doanh xóa tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh. Khi đã được xóa tên khỏi sổ đăng ký kinh doanh; doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đóng mã số thuế với cơ quan thuế. Hồ sơ đóng mã số th với cơ quan thuế bao gồm:

– Giấy chứng nhận đăng ký thuế( doanh nghiệp nộp bản gốc, không nộp bản sao, kể cả bản sao có công chứng)

– Quyết định giải thể doanh nghiệp hoặc quyết định mở thủ tục giải thể yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp hoặc thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh của cá nhân, hộ kinh doanh.

– Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ; cơ quan thuế phải thực hiện thông báo doanh nghiệp ngừng hoạt động; và thực hiện thủ tục đóng mã số thuế.

Lưu ý:

Trong thời gian chưa hoàn thành toàn bộ thủ tục giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp vẫn phải hoàn thành thủ tục quyết toán thuế và được hoàn thuế giá trị gia tăng theo qui định của pháp luật.

Đối với những trường hợp công ty khi hoạt động có những chi phí phát sinh thì được đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng nếu doanh nghiệp đó nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì  được hoàn thuế giá trị gia tăng  khi giải thể.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cần lưu ý rằng nếu từ ngày bắt đầu thành lập công ty đến khi giải thể, công ty không phát sinh khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu ra của hoạt động sản xuất kinh doanh  với số thuế giá trị gia tăng đầu vào thì số thuế giá trị gia tăng các chi phí của  công ty không đủ điều kiện khấu trừ, hoàn thuế theo quy định.

Tin Liên Quan